Members

Docter

 • Hidefumi Aoyama
 • Takayuki Hashimoto
 • Norio Katoh
 • Hiroshi Taguchi
 • Rumiko Kinoshita
 • Koichi Yasuda
 • Kentaro Nishioka
 • Takashi Mori
 • Yusuke Uchinami
 • Fuki Koizumi
 • Yoshihiro Fujita
 • Shuhei Takahashi
 • Tomohiko Miyazaki
 • Hajime Higaki
 • Takahiro Hattori
 • Yuri Fujii

Medical Physics

 • Taeko Matsuura
 • Naoki Miyamoto
 • Seishin Takao
 • Keiji Kobashi
 • Ryusuke Suzuki
 • Masaya Tamura
 • Takaaki Yoshimura
 • Takahiro Kanehira
 • Kohei Yokokawa
 • Takahiro Nakamoto
 • Kenneth Lee Sutherland
 • Ye Chen
 • Yuto Matsuo
 • Takuya Matsumoto
 • Keiji Nakazato